GOSHKA MACUGA at KESTNER GESELLSCHAFT 2019

String Light Installation

Goshka Macuga | Stairway to Nowhere exhibition at Kestner Gesellschaft

24 May - 04 August 2019

Photo credit Raimund Zakowski